ТОПЛОФИКАЦИЯ „СОФИЯ” РЕШИЛА, ЧЕ МАРТ ЩЕ Е СТУДЕН И ПРИБРАЛА ПАРИТЕ

Parno bgnes

КЕВР получили 150 жалби и сигнали за отоплителния сезон 2017-2018 година

Високите мартенски сметки за парно и топла вода в София се дължат на факта, че повечето от потребителите получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, а само 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия.

Това показва направената от КЕВР проверка след подадените 26 жалби за получените високи сметки за март месец. В Комисията са получените и 552 запитвания за дължими суми и е отговорено по телефона на 755 въпроса за дяловото разпределение. При проверките по писмените жалби не са констатирани грешки в прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, която е приложение към Наредба №16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката.

94% клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която Комисията няма правомощия да се произнесе. След отчет на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, тези клиенти ще получат информация за реалното си потребление през отоплителния сезон 2017-2018 и действителните задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, успокояват от КЕВР. Това означава, че разликата в прогнозната и реално потребената топлинна енергия трябва да се отчете в края на отоплителния сезон.

Общо 147 са внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен сезон 2017-2018 г., показват резултатите от извършения обобщен анализ на регулатора. Изминалият отоплителен сезон е оценен като по-малко проблемен в сравнение с предходния, с изключение на аварията в „Топлофикация Перник“ АД, причинена от възникнал пожар на площадката на ТЕЦ “Република“, което доведе до сериозно нарушаване на топлоподаването през най-студените дни, съобщават от КЕВР.

КЕВР има ясно определени регулаторни и контролни функции, които прилага в съответствие с нормативната уредба и вътрешните си правила. За всеки сигнал или жалба, които са от компетентността на Комисията, експертите на регулатора проучват фактите и обстоятелствата и предприемат съответните мерки. Извършени са проверки по документи, издадени са задължителни указания, а на едно дружество е проведена извънредна проверка. По част от образуваните преписки Комисията се е произнесла с решения, а други са в процес на проучване на обстоятелствата.

Извършеният анализ показва, че относително най-висок е делът на жалбите и сигналите, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия, което е основа за изготвяне на месечните и изравнителни сметки – техният брой е общо 46. За влошено качество на топлоснабдяването са сигнализирали 24-ма потребители, а 23-ма са поискали информация или становище. За разглеждания период постъпилите жалби срещу действията на фирми, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия са 9 и по тях Комисията няма правомощия да се произнася. Съществен спад бележат жалбите, свързани с присъединяване, изкупуване на енергийни обекти, качество на търговските услуги и несъгласие с нормативната уредба.

От внесените в КЕВР общо 147 жалби за периода октомври 2017 г. – април 2018 г., най-висок е техният брой срещу „Топлофикация София“ ЕАД. 73 са жалбите срещу най-голямата топлофикация в страната с около 440 000 клиенти, което е 49,6 % от общия брой на постъпилите жалби срещу дружествата. През отоплителния сезон срещу други топлофикационни дружества в Комисията са постъпили съответно: 27 жалби срещу „Топлофикация Перник“ АД , свързани основно с аварията през м. февруари 2018 г.; по 10 жалби – срещу „Топлофикация Русе“ АД и срещу „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ; 7 жалби срещу „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 5 жалби срещу „Топлофикация ВТ“ АД ; по 2 жалби – срещу Топлофикация Плевен“ ЕАД и срещу „Топлофикация Сливен“ ЕАД ;1 жалба – срещу „Топлофикация Бургас“ ЕАД.

Анализът на отоплителния сезон показва тенденция към намаляване на жалбите по отношение на всички дружества, с изключение на „Топлофикация Перник“ АД, където Комисията извърши извънредна проверка. При нея беше установено, че дружеството е било в обективна невъзможност да подава топлинна енергия с изискуемите параметри в резултат на пожар, възникнал на 19.02.2018 г. на площадката на централата, при който са сериозно засегнати основни производствени съоръжения.

През периода в КЕВР не са постъпили жалби и сигнали срещу предоставяните услуги на „Топлофикация Враца“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД и „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *