МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ С ПРОГНОЗА ЗА 1 744.4 МИЛИОНА ЛЕВА ИЗЛИШЪК

MF bgnes

Ако прогнозата се сбъдне, то излишъкът за първите 6 месеца на 2017-та година ще се равнява на 1.8% от прогнозния БВП

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първите шест месеца на 2017 г. да бъде положително в размер на 1 744,4 млн. лв. (1,8 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 17 483,9 млн. лв. (49,3 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 51,3 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 035,2 млн. лв. (6,6 %). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо полугодието на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 25,4 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 15 739,5 млн. лв., което е 42,8% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 14 638,7 млн. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 488,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни, Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2017 година.

БГНЕС

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *