Вижте как президентът се допитва до младите за бъдещето на България

Росен ПлевнелиевРед и условия за провеждане на инициативата на Президента на Република България  „Младежка визия за развитие на България“

Общи положения

1. Младите хора могат да имат ценен принос за развитието на страната. Тяхното участие в определянето на приоритетите за развитие на България, в намирането на отговор на обществените проблеми и предизвикателства е от съществено значение, за да могат всички млади хора да използват пълноценно своите способности и да намират приложими, целенасочени и устойчиви решения.

2. Във връзка с това за втора поредна година ще бъде проведена инициативата на Президента „Младежка  визия за развитие на България“ за насърчаване участието на младите хора в процеса на вземане на решения.

Организиране на срещата за 2013 г.

3. Срещата ще се проведе на 12 декември 2013 г. в сградата на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“.

4. Срещата ще се открие от Президента на Република България, след което ще се проведат дискусии по панели, наподобяващи Съветите към държавния глава. Основната тема е „Моят свят“ – Световният дебат на ООН, посветен на Целите на хилядолетието и новия Дневен ред за развитие на света след 2015 г., през погледа на младите хора в България. Национална цел на България“.

5. В инициативата ще участват абсолвенти, предложени от акредитираните висши учебни заведения в страната, до 35-годишна възраст (поради спецификата на целта участие в инициативата да вземат младежи – лица на възраст 18-35 г. според европейските критерии) и завършили с отличие образователно-квалификационна степен „магистър“ след 1 януари на 2013 г.

6. В инициативата могат да вземат участие и младежи, които са завършили висше образование в чужбина и отговарят на следните условия и изисквания:

•    Да са завършили с отличие образователно-квалификационна степен „магистър“ след 1 януари на 2013 г.

•    Да са до 35-годишна възраст (поради спецификата на целта участие в инициативата да вземат младежи – лица на възраст 18-35 г. според европейските критерии).

•    Да изпратят копие на диплома за завършено висше образование – степен „магистър“.

•    Да изпратят извадка в табличен или текстови формат на системата за оценяване в съответната държава, съпоставена с българската система за оценяване.

•    Да изпратят декларация за съгласие данните им да бъдат обработвани във връзка провеждането на инициативата.

•    Молбата следва бъде в свободен текст и да съдържа трите имена на лицето, специалността, успеха, данни за контакт (e-mail, телефон, адрес).

•    Документите следва да бъдат изпратени в срок до 15.11.2013 г. на следните e-mail адреси: A.Cholashka@president.bg и L.Vasileva@president.bg.

7. Администрацията на Президента ще се свърже с предложените абсолвенти от висшите учебни заведения в страната и с одобрените абсолвенти от чуждестранни университети, като окончателният брой на лицата, които ще бъдат поканени за участие в срещата, ще бъде определен спрямо магистърската програма или специалност, която са завършили, за да бъде гарантирано присъствието на абсолвенти от необходимите професионални направления във всеки съвет.

8. До 15.11.2013 г. на Интернет страницата на Администрация на Президента ще бъдат публикувани направленията на Съветите, насочващи въпроси за всеки от тях за подготовка на позиция за участие, както и други материали за събитието.

9. Панелите ще се ръководят от секретарите и съветниците на Президента, отговарящи за съответната дейност. По време на дискусиите участниците ще имат възможност да направят 3-минутно изказване по проблематиката. След разискванията съответният секретар на Президента обобщава основните констатации и предложения.

10. След провеждане на срещата се предвижда официално закриване от Президента на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *